Den gudomliga verkligheten - många gudar - gudinnor

De olika gudarna eller gudinnorna i hinduismen är levande erfarenheter av den oändliga Enheten och manifestationer av olika energier.

Den gudomliga verkligheten
David Frawly

Den Gudomliga verkligheten är En Enda men denna enhet har en unik närvaro i varje aspekt av naturen, i varje nyans av varje objekt som vi kan se eller känna. De olika gudarna eller gudinnorna i naturreligioner är inte primitiv polyteism utan levande erfarenheter av den oändliga Enheten. Om man inte upplever det Gudomliga i naturen, kan man inte uppleva Skaparen eller det Fullkomliga bortom tid och rymd. Man kan inte bli befriad från det främlingskap från den Gudomlig Enheten, som är roten till allt lidande. om man inte låter kropp och själ omfatta detta större universum. Då saknas denna insikt om liv och existens som ger andlighet i varje ögonblick. För om vårt jag och identitet fortfarande står i centrum finns det Gudomliga inte där.

Om vi inte tar tillbaka gudarna och gudinnorna får vi inte en bestående upplevelse av enhet på andlig nivå. Vi kommer att fångas av mänskliga idéer, fastna i dogmer, institutioner, paroller och känslor, stå fångna bakom barriärer från att komma in i den kosmiska verkligheten, inte på grund av Gud men genom vår egen okunnighet. Så låt oss bli andliga företrädare, yogiföreträdare, vilket du vill, företrädare vars handlingar innebär att gudarna kommer tillbaka både till människans och naturens värld, den värld vi har förvisat dem från, så att den världen kan gå bortom sina egoistiska bojor. Vi behöver återuppväcka gudarna inte bara i templen utan också i de länder vi bor, i luft och rymd och betrakta hela vår omgivning som andlig.

Den som hjälper en andlig plats eller en andlig form att komma tillbaka till livet, har gjort mer för världen än massor med yttre handlingar. Självklart måste vi fortsätta med att handla ansvarsfullt i den yttre världen som att rösta vist och använda pengar med omsorg, men detta blir del av en större andlig strävan, inte den främsta faktorn utan dess naturliga konsekvens. Låt rösten från alla universums varelser, medvetenhetens underbara krafter och den kosmiska röstens tystnad bakom det hörda bli hörd likaväl som vår mänsklig röst, som stämmer in i de kosmiska rytmerna, inte det dagliga pladdret.

http://www.vedanet.com/…/sacred-activism-awakening-the-div…/


Hanumans hemliga kraft
Dr David Frawley


Han skänker oss Atma-Shakti (I yogafilosofin avser detta ord den ursprungliga kosmiska energin) eller egen kraft för att förverkliga våra högre möjligheter och utföra det magiska.

Hanuman är de store hjälten, den fascinerande personligheten i den underbara berättelsen Ramayana. Fastän han har form av en apa sägs han var den störste av alla visa, yogi och anhängare. Vad är den inre meningen hos denne magiska gestalt?

Hanuman framställs som Vindguden Vayus son. Det förklarar hans snabbhet i rörelse, hans förmåga att bli så liten eller stor som han vill och hans otroliga styrka. Men det finns många andra yougahemligheter dolda bakom denna symbol.

Hanuman och kosmisk energi

Idag sprids i vår värld den nya informationstekniken med data, beräkningar och kommunikation i snabb fart. Modern vetenskap lär oss att utnyttja naturens dolda krafter för att förvandla våra yttre liv. På en kosmisk nivå finns det en djupare energi som flödar runt allt i universum. Detta kallas ”Vayu” som inte bara är vindens kraft eller luftens element utan Kriya Shakti eller handlingskraft som styr alla livlösa och alla levande krafter.
Vayu manifesterar sig som en blixt eller framdrivande kraft (vidyut). Detta är inte bara den blixt som uppstår från molnen utan även en rörelseenergi som genomtränger all rymd. Vayu är den verksamma energin från subatomör nivå till själva Big Bang bakom universum som en enhet. Yogametoden handlar om detta, att utnyttja den energin.
Vayu på en individuell nivå skapar prana vilket inte bara innebär andning utan också den livskraft som bär alla våra motivationer och stöttar vår inre styrka och viljekraft.

Hanuman representerar den kosmiska manifestationen av Vayu genom vår individuella prana. Detta inträffar när vi tillägnar våra liv åt Guden (eller Rama) inom oss och släpper vårt fastklamrande vid framträdandet av den yttre världen. Hanuman förser oss med atma-shakti (eller egenkraft) genom vilken vi kan förverkliga vår högre förmåga och utföra det magiska. Han ger oss mod och självtillit, gör oss dristiga och djärva så vi kan lyckas och nå det omöjliga.

Den kosmiske Vayu har en inneboende styrka av intelligens som förenar oss med det kosmiska sinnet och länkar ihop alla sinnen i ett sammankopplat tankenätverk. Det är därför Hanuman är den visaste och mest uppmärksamme med den upplystes kraft, skarp inre intelligens som uppenbarar den högsta sanningen.

Hanuman och Yogas kraft

Denna kosmiska Vayu är Yogas sanna kraft. Det ger flexibilitet åt kroppen, gränslös vitalitet, okuvlig viljekraft och sinneskoncentration. Vår högsta prana sträcks ut och fogas samman till det odödliga Prana vilket innebär att tillägna oss själva till såväl Hanuman som Rama.

Hanuman förser alla yogis med siddhi (övernaturliga krafter) som sträcker sig till det högsta självförverkligandet. Hanuman är kanalen för kraften från Rama, det universella själv. Rama representerar självet som vägleder allt i naturen genom vilken vinden blåser, där solen och månen rör sig kring jorden, som Rama håller på plats genom gravitation.

Yogin verkar genom detta kosmiska Vayu och den universella Hanuman i ton och harmoni med hela livet.

Den sanna bhaktin eller anhängaren överlämnar sig till den Gudomliga viljan som är Vayus drivkraft.

Vayus vibrationer är Om (aum) eller Pranava, det ursprungliga ljudet bakom hela skapelsen. Upanishaderna säger oss att Vayu är Brahmans, den Kosmiska Verklighetens direkta förståeliga form.

Att bli Hanuman

För att bli Hanuman måste vi väcka till medvetande att vår inre natur är en del av kosmiskt medvetande.

Men vi kan bara erkänna detta när vi blir medvetna om vårt inre själv, det som Upanishaderna kallar antaryami eller inre kontroll. Hanuman är kraften hos Rama som verkar i oss, styrkan av vårt innersta själv, som är alltings härskare.

Det är endast Hanuman som kan upptäcka Sita Devi (gudinnan Sita). Sita representerar den djupare kunskapen om självet eller Atma Vidya, genom vilken Rama eller självet kan bli helt förverkligat.

Sita är också rymdens feminina princip och den mottaglighet som den kosmiska Vayu är beroende av. Utan Hanuman kan vi inte finna Sita och Rama kan inte fullborda den högsta dharmans bestämmelse.

Låt oss inte glömma vår egen djupare kosmiska energi i vår förtjusning i den senaste informationsteknologin som bara är dess skugga. Hanuman uppenbarar vägen till transcendens för oss.

https://vedanet.com/2017/04/09/discovering-the-secret-power-of-hanuman/